• Default

Booth โครงการสัมมนาเครือข่าย ที่ TRU

โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

Back To News and Activities
TRU_01TRU_02TRU_03

TRU_01

TRU_02

TRU_03

Intersting

News and Activities