• Default

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยโซลูชั่นฝึกอบรมออนไลน์แบบผสมผสาน ที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 09 กรกฏาคม 2561

Back To News and Activities
Port_1Port_2Port_3Port_4Port_5Port_6

Port_1

Port_2

Port_3

Port_4

Port_5

Port_6

Intersting

News and Activities