ผู้ร่วมงานกับเรา

List Of Clients

Speexx is the online language training partner of choice for the world's leading corporations. Over 1000 corporations and 7 million students worldwide use Speexx to improve business language skills for both career and personal growth.

หน่วยงานราชการ/เอกชน

- คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- สำนักงานนโยบายและแผน
- การประปานครหลวง
- กรมการปกครอง
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โรงงานยาสูบ

- กรมเจ้าท่า
- การเคหะแห่งชาติ
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
- ธนาคารออมสิน
- ดัชมิลล์
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ออสแรม

สถานศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยนครพนม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ
- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยพะเยา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Language Solution

image ชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี
เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ บทเรียนออกแบบตามมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ทันสมัยด้วย มาตรฐานเยอรมนี

เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต (Cloud Computing) และใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ทุกระบบปฏิบัติการ ระบบการติดตามความก้าวหน้า

image ชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ บทเรียนออกแบบตามมาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี

มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ เนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network) ระบบการติดตามความก้าวหน้า

image ชื่อโปรแกรม Speexx (สปีค) นำเข้าจากประเทศเยอรมนี เป็นระบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี

มีรูปภาพที่คมชัดและสมจริงพร้อมเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนและชีวิตการทำงานประจำวัน เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network) ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต (Cloud Computing) และใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ทุกระบบปฏิบัติการ ระบบการติดตามความก้าวหน้า

image EuroTalk ได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการจากกลุ่มของสถานศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรที่เกิดสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ เพื่อเพื่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน และยังครอบคลุมภาษาอาเชียนทั้ง 9 ภาษา เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟังและการพูด การอ่านและการเขียน โดยจะเน้นด้านการฟังและการพูด ซึ่งเนื้อหาออกแบบขึ้นโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และยังมีข้อมูลอ้างอิงสำหรับระดับขั้นการเรียนรู้ต่างๆ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่ท้าทายผ่านหัวข้อต่างๆ มากมาย