News & Activities

Hi-light News & Activities

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยโซลูชั่นฝึกอบรมออนไลน์แบบผสมผสาน ที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

Booth EdTex 2018

ภาพบรรยากาศ Speexx ร่วมงานของงาน EdTex 2018 “จุดเริ่มต้น” สู่การ “เปลี่ยนแปลง” ระบบการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าสู่ “Education 4.0” ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมการใช้งาน Speexx ที่ Workpoint

อบรมการใช้งานโปรแกรม Speexx ที่ Workpoint วันที่ 27 เมษายน 2561

All News & Activities